Anuncio da segunda modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Fene

Anuncio da segunda modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Fene

O Pleno do Concello de Fene en sesión do 03.05.2018 aprobou inicialmente a modificación da relación de postos de traballo (RPT). O expediente estará exposto ao público durante 20 días hábiles, prazo durante o cal os interesados poderán presentar reclamacións, suxestións ou as alegacións que consideren oportunas. No caso de que non se presenten reclamacións, suxestións ou alegacións, a aprobación inicial da RPT elevarase a definitiva.

Ligazóns