Aprobación inicial do Regulamento do Consello municipal

Aprobación inicial do Regulamento do Consello municipal

Publicado no BOP do 13 de setembro o anuncio relativo a aprobación inicial Regulamento do Consello municipal de deportes e da actividade física.

Ábrese un período de exposición ao público por 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no BOP, aos efectos de exame e presentación de reclamacións ou alegacións.

No caso de que non se presenten reclamacións os acordos iniciais devirán definitivos.

Ligazóns