Nomeamento auxiliar administrativa interina

Nomeamento auxiliar administrativa interina

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento funcionaria interina dunha praza do grupo: C; subgrupo: C2; escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativa para cubrir o posto de traballo co código 02.02.00.03 da RPT que se encontra vacante, ata a súa cobertura por funcionario/a de carreira.

Requirirselle a interesada a que proceda a tomar posesión da praza de funcionaria interina no prazo improrrogable de cinco días hábiles, debendo achegar, con carácter previo á súa toma de posesión, a seguinte documentación

Descargas
Ligazóns